Thơ: Minh bạch

Tác giả: Vdcs

[vancokythu.net, 6/12/2019]

Đi ngược lại với Chân
Đó là gian là giả
Đi ngược lại với Thiện
Đó là ác là tà
Tranh đấu chẳng vị tha
Đó là đi ngược Nhẫn

Nhân sinh như sóng cuộn
Tan giữa biển vô thường
Muốn trở về Cố Hương
Đừng quên: Chân-Thiện-Nhẫn

Sinh mệnh như sóng cuộn
Ngụp lặn kiếp luân hồi
Muốn thăng hoa về Trời
Đồng hóa: Chân-Thiện-Nhẫn

Đấu tranh thời thống hận
Giả ác luống khổ sầu
Nghiệp tích nghiệp dài lâu
Bước tới bờ hủy diệt

Nếu ai mà muốn biết
Đọc cuốn “Chuyển Pháp Luân”
Sẽ minh bạch bội phần
Hành được: Chân-Thiện-Nhẫn.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.