Học cổ nhân xưa

Đệ Ngũ Luân: Quan thanh liêm cần kiệm yêu dân

Thời Đông Hán có một vị hiền thần nổi tiếng họ Đệ Ngũ, tên Luân, tự Bá Ngư, người Trường Lăng, Kinh Triệu (Hàm Dương, Thiểm Tây ngày nay). Căn cứ vào khảo chứng thì họ Đệ Ngũ vốn từ họ Điền, khởi nguồn từ thời Hán, di cư đến —>Xem tiếp