Liệt kê những câu danh ngôn khuyến thiện trong “Tả truyện” (Phần 2)

Biên tập: Vân Hạo

[MINH HUỆ 22-11-2016] (Tiếp theo Phần 1)

“Tả truyện” tên đầy đủ là “Xuân thu tả thị truyện”, là một tác phẩm biên niên sử đầu tiên thời cổ đại Trung Quốc, tương truyền là do quan sử nước Lỗ Tả Khâu Minh biên soạn vào cuối những năm Xuân thu, từ năm nguyên niên Lỗ Ẩn Công (năm 722 trước công nguyên) đến năm Lỗ Ai Công thứ hai mươi bảy (năm 468 trước công nguyên). “Tả truyện” chủ yếu ghi chép những sự kiện lớn về chính trị, kinh tế, văn hóa, ngoại giao tại các nước thời bấy giờ và những thực tế lịch sử cụ thể, những câu chuyện về thiên đạo, thần minh, dự ngôn và các phương diện đời sống xã hội, ngoài ra tác giả còn ghi chép những câu danh ngôn mang tính tham khảo và khuyên răn.

Trong “Tả truyện” có rất nhiều câu danh ngôn nhắc nhở về khái niệm đạo đức của văn hóa truyền thống, giúp mọi người xây dựng nền tảng văn hóa và đạo đức để liễu giải được chân tướng Đại Pháp, dưới đây xin trích dẫn một vài câu:

7. Thần sở phùng y, tương tại đức hỉ. (Tả truyện – Hy Công năm thứ năm)

Dịch văn: Thần tiên vốn công bằng, luôn soi xét ở đức hạnh của con người và bảo hộ người có đức.

8. Đức chí hỷ chiến, đai hỷ! Như thiên chi vô bất trù dã, như địa chi vô bất tải dã (Tả truyện – Tương Công năm thứ 29)

Dịch văn: Đạo đức đạt đến cảnh giới cực cao thì rộng lớn vô biên giống như trời có thể bao phủ tất cả, giống như đất có thể chứa đựng tất cả.

9. Quân tử chi ngôn, tín nhi hữu chinh. (Tả truyện – Ngộ Công năm thứ tám)

Dịch văn: Lời nói của người quân tử cần phải có chữ tín, chính xác và đáng tin cậy.

10. Ngã vô nhĩ trá, nhĩ vô ngã ngu. (Tả truyện – Tuyên Công năm thứ 15)

Dịch văn: Tôi không lừa gạt anh, anh cũng không lừa gạt tôi. Hai bên đối xử chân thành, không lừa gạt lẫn nhau.

11. Đa hành bất nghĩa tất tự tễ. (Tả truyện – Ẩn Công năm nguyên niên)

Dịch văn: Làm nhiều việc xấu thì sẽ tự chuốc lấy diệt vong.

(Còn nữa)


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/22/319461.html

Đăng ngày 7-12-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

http://vn.minghui.org/news/74539-liet-ke-nhung-cau-danh-ngon-khuyen-thien-trong-ta-truyen-2.html

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.