Khai Tâm Thi Quán

Ca dao: Chân tướng bức hại

Tác giả: Pháp Đồ [vancokythu.net, 29/12/2019]   20 tháng 7 năm xưa Vào năm 99 con chưa ra đời Đại Vương khủng bố từ trời Giáng ngàn tang tóc xuống người Thần Châu   Sinh linh đồ thán khổ đau Pháp đồ lâm nạn minh châu máu hồng Cóc tinh —>Xem tiếp

Sự thật cần biết - Thông điệp lương tri

Cuộc bức hại: các mốc thời gian

Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp Chúng tôi tin rằng, khi sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc bị phơi bày toàn bộ, cuộc bức hại sẽ chấm dứt, bởi một lẽ đơn giản là thế giới không thể nào dung thứ nó —>Xem tiếp