Đạo đức và Tâm tính được đề cao trở lại

Học viên người Việt Nam tại Melbourne: Pháp Luân Đại Pháp khiến tôi thăng hoa cả thân lẫn tâm

Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Melbourne, Úc [MINH HUỆ 15-1-2019] “Tôi từng là một người vô thần. Tại thời điểm đen tối nhất trong cuộc đời tôi, mẹ tôi, một học viên Pháp Luân Đại Pháp, đã khuyên tôi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính —>Xem tiếp