Cảnh tỉnh thế nhân 1

Tác giả: Vũ Hoàng

[vancokythu.net, 13.01.2020]

Thu chẳng ngoảnh đầu lại

Đông lạnh tràn thế gian

Mây trắng trời sương muối

Nhỏ ướt lệ oán than

 

Phật Chủ an bài đủ

Chân chính và viên dung

Cựu thế lực ngăn trở

Ma quỷ bỗng xưng hùng

 

Khởi từ đâu kiếp lớn

Nghiệp lực dấy muôn trùng

Che kín lời dối trá

Như lấp mất tầng không

 

Ma vương xưng tiến hóa

Quỷ chúa tụng vô thần

Đạp bằng cựu văn hóa

Tiêu tán tự phù vân

 

Nhân tâm mới khởi họa

Phỉ thiên báng Phật Thần

Năm hai nghìn đã quá

Họa tai lại sắp gần

 

Biển gần đây nổi sóng

Rừng xanh cháy đến gần

Đất tự dưng lún sụt

Độc hại như trùng vân

 

Thương thay nhân thế nhỏ

Thương thay kiếp người trần

Trăm năm thời ngắn ngủi

Năm tháng như phù vân!!!

 

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.