Thơ: Cái tôi

Tác giả: Giọt Nước

[vancokythu.net, 21/11/2019]

Trở lực tu luyện một người
Chung quy là ở cái tôi của mình
Chấp danh, chấp lợi, chấp tình
Cũng là do cái tôi mình sinh ra
Hướng vào tâm của chúng ta
Đào sâu cội rễ xem là cái chi

Nhận ra được cái tôi thì
Học Pháp cho tốt có gì khó buông?

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.