Biết có Trên – Dưới, thì Bất Bại

Tác giả: Trương Đại Thành

[vancokythu.net, 7/12/2019]

Viết:
Tự khen mình giỏi, thì bất tài
Danh xứng với thực, thiên hạ khen mình giỏi, thì là bậc trung
Thâm tàng bất lộ, không ai biết mình giỏi, đó là thượng sỹ
—————
Trời muốn lên cao, nên thường hạ mình xuống thấp
Đất ở nơi thấp, nên thường được nâng lên cao
Cho nên:
Cao Thấp không quá độ mà tương khắc không quá nhiều
Vì vậy: Trời Đất thường gần gũi mà quấn quýt không rời, nên sản sinh vạn vật
—————
Thế nên:
Sự tự cao đến từ chỗ tự ti
Kẻ ngạo mạn thường nâng mình lên mà hống hách
Kẻ tự ti thường mặc cảm mà khinh rẻ chính mình
———–
Bởi thế:
Kẻ nào khi thất bại mà tự ti, vẫn thường kiêu ngạo khi chiến thắng
Than ôi ! “Ngạo mạn” kia là điều ác, nên “Tự ti” kia không đáng tội nghiệp
Than ôi ! Sự tương khắc quá lớn nên không thể đến gần với cảnh giới “Bất bại”

 

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.